Speellokalen voor kleuters

Ondeugdelijke speel- of gymnastiektoestellen of ondeugdelijke afwerking van wanden en vloeren van het speellokaal kunnen leiden tot (ernstige) ongevallen met kleuters.

Speel- en gymnastiektoestellen moeten veilig zijn en aan wettelijke eisen voldoen. Ook het speellokaal moet zo zijn ingericht, dat er veilig gespeeld kan worden. Het lokaal zelf, de speeltoestellen en -materialen moeten in goede staat zijn. Dit draagt bij aan het voorkomen van ongelukken.
 

Oplossing

Afwerking van het lokaal:

  • Zorg dat het onderste deel van de wanden glad of afgeschermd is.
  • Maak de wanden onderhoudsarm, en zorg ervoor dat de wanden slag- en stootvast zijn.
  • De vloer moet stroef en veerkrachtig zijn.
  • Zorg dat scherpe, uitstekende delen (bijvoorbeeld van radiatoren of vastzetinrichtingen) goed zijn afgeschermd.
  • Zorg dat lichtarmaturen zijn afgeschermd.
  • Voor de ramen is veiligheidsglas vereist.

EHBO
Zorg dat er een verbandtrommel in of vlakbij het speellokaal aanwezig is. Zie ook het onderwerp Inhoud verbandtrommel.

Veiligheidscontrole
Zorg dat jaarlijks de toestellen en het lokaal zelf gecontroleerd worden. De veiligheidscontrole van toestellen kan door de leverancier(s) van de speeltoestellen worden uitgevoerd.

Geluid
Geluid uit het speellokaal mag geen hinder opleveren in aangrenzende onderwijsruimtes. Door het gebruik van bijvoorbeeld geluidswerende materialen kan dit opgelost worden.

 

Let op: Deze oplossing wordt niet getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).

Graag ontvangen we uw feedback over onze artikelen.
Laat uw mening hier achter.

thumbs up
thumbs down

Wet en regelgeving

In het Arbobesluit zijn algemene eisen opgenomen voor een veilige en gezonde werkomgeving en voorzieningen. Deze eisen zijn bedoeld voor arbeidsplaatsen van werknemers, maar kunnen ook worden toegepast op speellokalen voor kleuters in scholen. Daarnaast geeft het Bouwbesluit 2012 algemene eisen voor de bouw en inrichting van lokalen, maar specifieke eisen voor speellokalen voor kleuters zitten er niet bij.

Arbobesluit

Meer info

Veiligheid basisschool: Wat doet het schoolbestuur?
In 2001 heeft VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid) een methode ontwikkeld om de kans op ongelukken in en om school aanzienlijk te verkleinen door fysieke veiligheid een vaste plek te geven op school. De methode heet Veiligheid basisschool: Wat doet het schoolbestuur?. Regelmaat is bij de aanpak een belangrijke vereiste; een jaarlijkse inspectie van schoolgebouw en -plein, het jaarlijks oefenen van een ontruimingsplan en het jaarlijks opstellen en presenteren van een veiligheidsverslag. Ongevallen die daadwerkelijk zijn voorgevallen, hebben model gestaan voor de aanpak. Deze methode geeft informatie over Veilig Bewegingsonderwijs, inclusief checklists voor leerkrachten, directies en het bovenschools management.

Protocol bewegingsonderwijs
Het Protocol bewegingsonderwijs, opgesteld door verscheidene onderwijsorganisaties, is een handreiking voor schoolbesturen om goed en veilig bewegingsonderwijs vorm te geven. In dit document worden ook de normen genoemd, waaraan een veilig speellokaal moet voldoen.

Praktijkvoorbeelden