Schoonmaak

Vuil trekt vuil aan. In een onhygiënische school is steeds minder aandacht voor onderhoud van het interieur. Immers alles is toch al vies. Ook neemt de kans op ziekte en ziekteverspreiding en stankoverlast toe. Een rommelige en/of vieze werk-/leeromgeving werkt bovendien demotiverend. Elke school heeft ongewild veel bronnen van viezigheid. Om gezondheidsrisico’s, zoals besmetting, allergieën en astmatische klachten te verkleinen is het van belang de school goed schoon te houden. Het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden vergt een goede organisatie en duidelijke afspraken met een professioneel schoonmaakbedrijf of het eigen schoonmaakpersoneel.

Deze oplossing gaat over het hygiënisch schoonhouden van de school. De oplossing is gebaseerd op wetgeving en aanbevelingen.

Oplossing

nla

Het schoonmaakbedrijf/schoonmaakpersoneel

 • Maak als werkgever/schooldirectie heldere afspraken met het schoonmaakbedrijf/schoonmaakpersoneel. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad heeft bij de keuze van een schoonmaakbedrijf adviesrecht.
 • Spreek duidelijk af wat de school zélf doet en wat het schoonmaakbedrijf/schoonmaakpersoneel doet.
 • Bepaal per ruimtesoort hoe vaak en hoe grondig deze schoongemaakt moet worden, bijvoorbeeld:
  • Toiletten en leslokalen: dagelijks
  • Aula, gangen, leerkrachtenruimte: wekelijks
 • Leg alle gemaakte afspraken met het schoonmaakbedrijf/schoonmaakpersoneel op schrift vast.
 • Beoordeel periodiek of steekproefsgewijs de schoonmaakwerkzaamheden en koppel dit terug met het schoonmaakbedrijf/schoonmaakpersoneel.
 • Houd regelmatig contact met degene die verantwoordelijk is voor de schoonmaak en check of alle gemaakte afspraken duidelijk zijn.
 • Gebruik een logboek voor de communicatie met het schoonmaakbedrijf. Directie/medewerkers zien het schoonmaakpersoneel vaak niet (andere werktijden). Door middel van het logboek kunnen vragen en opmerkingen uitgewisseld worden.

Andere maatregelen

 • Zorg voor een overzichtelijke en veilige, af te sluiten ruimte voor het opbergen van schoonmaakmiddelen en materialen.
 • Gebruik zoveel mogelijke onderhoudsvriendelijke materialen.
 • Kies de inrichting en het gebruik van de ruimtes zodanig dat schoonmakers snel en efficiënt kunnen werken.
 • Zorg ervoor dat schoonmakers ook écht aan het werk kunnen: ruim losse materialen op, zorg voor lege tafels en dichte kasten.
 • Zorg voor een goede vuilopvang (bijvoorbeeld door goede inloopmatten) bij de ingangen. Hierdoor raakt de school veel minder snel vervuild.
 • Geef leerlingen voorlichting over de noodzaak tot het schoonhouden van de school en de toiletten.

Schoonmaakmiddelen zijn gevaarlijke stoffen, kijk daarom ook bij het onderwerp Producten met gevaarlijke stoffen.

Graag ontvangen we uw feedback over onze artikelen.
Laat uw mening hier achter.

thumbs up
thumbs down

Wet en regelgeving

In het Arbobesluit zijn bepalingen opgenomen over de inrichting van arbeidsplaatsen. Hierin komt ook de eis naar voren dat arbeidsplaatsen zindelijk, zoveel mogelijk vrij van stof en ordelijk gehouden worden. Wat dat precies inhoudt, wordt in de Arbowet niet nader aangeduid. Het ministerie van OCW biedt houvast door middel van een schoonmaakplan en –kaarten, waarin specifieke invulling is gegeven aan de schoonmaakactiviteiten van leslokalen en overige ruimtes.

Arbobesluit

Meer info

Praktische tips
De website Naar een gezonde school is een initiatief van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB). Op de site staan o.a. schoonmaakkaarten en praktische tips.

Model voor een schoonmaakovereenkomst
Het Ministerie van OCW heeft een model-schoonmaakovereenkomst voor schoolgebouwen opgesteld.

Meetsysteem schoonmaakafspraken
De Vereniging Schoonmaak Research is een kennisinstituut en onafhankelijk platform voor professioneel schoonmaken. Deze vereniging heeft een meetsysteem ontwikkeld, waarbij de school kan beoordelen of de gemaakte schoonmaakafspraken goed worden nagekomen.

Praktijkvoorbeelden