Gymnastieklokaal - Onderhoud en veiligheid

De gemeente is in veel gevallen eigenaar van het gymnastieklokaal en het gymnastiekmateriaal. In dat geval is de school een gebruiker van het gymnastieklokaal. De school mag ervan uitgaan dat het gymnastieklokaal en de gymnastiekmaterialen in orde zijn. Zo zal het gymnastieklokaal moeten voldoen aan de specifieke eisen uit het  Bouwbesluit 2012. Er zijn ook schoolbesturen die een eigen gymnastieklokaal hebben. In dat geval is de school zelf verantwoordelijk voor het gymnastieklokaal en de -materialen. De bevoegde (vak)leerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gymnastiekles.

Deze oplossing geeft een overzicht van zaken die van belang zijn voor het onderhoud en de veiligheid in het gymlokaal.

Oplossing

Financiering, beheer en onderhoud
Het ministerie van OCW stelt jaarlijks een budget ter beschikking voor de aanschaf, het onderhoud of de vervanging van gymnastiekmaterialen. Het is aan de gemeente om dit bedrag op een juiste manier te besteden en te verdelen. Echter, de school heeft als taak problemen te signaleren en aan te geven bij de gemeente.

In het ideale geval is er een afdeling binnen de gemeente die verantwoordelijk is voor het onderhoud van gymnastieklokalen. In grote gemeentes is er een aparte afdeling sport die verantwoordelijk is; in kleinere gemeentes valt de verantwoordelijkheid vaak samen met welzijn en onderwijs. Een aanspreekpunt bij de gemeente is bijvoorbeeld de afdeling sportaccommodaties. Soms is de school echter zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het gymnastieklokaal en verstrekt de gemeente hooguit een vergoeding.

Als de gemeente wel verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het gymnastieklokaal en -materialen is het verstandig om als school of als de bevoegde (vak)leerkracht op de volgende zaken te letten in het contact met de gemeente:

 • Hoe gaat u om met een constatering dat er bijvoorbeeld schade is aan een gymnastiektoestel?
  Zorg dat u weet wie u bij de gemeente moet bellen of mailen om het gymnastiektoestel te laten repareren. Bevestig telefonische afspraken ook schriftelijk. U kunt wellicht met de gemeente afspreken om een logboek te hanteren waarin de (vak)leerkracht aangeeft welke zaken niet in orde zijn, en op welke datum hij/zij dit heeft doorgegeven aan de gemeente. Dit logboek kan bij de accommodatie worden neergelegd en die wordt wekelijks gecontroleerd door de gemeente.
 • Hoe weet u dat een gymnastiektoestel weer gerepareerd is?
  Er zal met de contactpersoon bij de gemeente een duidelijke afspraak moeten zijn, dat u op de hoogte wordt gebracht dat het gymnastiekmateriaal weer gebruikt mag worden. Ook hier kan gebruik gemaakt worden van het logboek dat in de gymnastiekzaal ligt.
 • Maak afspraken met de gemeente over een jaarlijkse veiligheidsinspectie van het gymnastieklokaal (o.a. de vloer) en de toestellen. Deze controle in opdracht van de gemeente gebeurt vaak door een deskundige van de leverancier van de gymnastiektoestellen. De uitkomsten van deze veiligheidsinspecties kunnen door de school ook worden meegenomen in het maken van de RI&E.

Veiligheid tijdens de gymnastiekles

 • Zorg ervoor dat de kinderen weten wat wél en niet mag tijdens de gymnastiekles. Leg dit vast en informeer de ouders hierover via de schoolgids.
 • Zorg als (vak)leerkracht voor voldoende toezicht. Als een (vak) leerkracht dat toezicht even niet kan uitoefenen, moet de gymnastiekles worden stilgelegd.
 • Registreer als (vak)leerkracht alle ongevallen en risico’s die zich voor hebben gedaan tijdens de gymnastiekles. Deze overzichten kunnen worden gebruikt bij de (jaarlijkse) veiligheidsinspectie van de gemeente, maar ook bij het uitvoeren van de RI&E en het plan van aanpak.
 • Zorg dat er direct eerste hulp bij sportongevallen (EHBSO) kan worden verleend, dat er in elke gymzaal een complete EHBSO-kit aanwezig is. Deze EHBSO-kit mag niet op slot zitten of achter slot en grendel staan en moet bij voorkeur bij een ongeval binnen een halve minuut bereikbaar zijn. Zorg tevens dat er communicatiemiddelen aanwezig zijn om hulp in te roepen. Zorg ervoor dat de EHBSO-kit periodiek op volledigheid wordt gecontroleerd.
 • Zorg ervoor dat de (vak)leerkracht weet hoe er gehandeld moet worden bij een ontruiming. Informeer de kinderen over een mogelijke ontruiming en oefen met de kinderen een ontruiming tijdens een gymnastiekles.

Algemene opmerkingen

 • Stel een gebruikersovereenkomst op tussen de school en de gemeente, waarin afspraken over onderhoud, schademelding e.d. geregeld zijn. In veel gevallen is dit de huurovereenkomst tussen bijvoorbeeld de gemeente en de school.
 • Markeer op de vloer in de berging waar welke toestellen moeten staan.

Samenvatting verantwoordelijkheden voor de gymnastieklokalen van betrokken partijen in een tabel

Graag ontvangen we uw feedback over onze artikelen.
Laat uw mening hier achter.

thumbs up
thumbs down

Wet en regelgeving

Hiervoor bestaan geen directe wettelijke eisen, normen en/of cao-afspraken.

Meer info

Geen

Praktijkvoorbeelden