Schoolplein als openbare ruimte

Een schoolplein behoort bij het schoolgebouw. De werkgever is hiervoor verantwoordelijk. Steeds meer schoolpleinen worden ook als openbare speelruimte gebruikt. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid in geval van ongeval of schade? En wie is verantwoordelijk voor het onderhoud?
Kinderen hebben buitenspeelruimte nodig voor hun ontplooiing en gezondheid. Een groeiend aantal kinderen heeft overgewicht en obesitas. Daarom is het belangrijk om kinderen tot meer lichamelijke activiteit te stimuleren. Een veilige en aantrekkelijke openbare speelruimte is daarbij van groot belang. Met name in de stedelijke gebieden is er steeds minder buitenspeelruimte. Het beschikbaar stellen van het schoolplein als openbare speelruimte kan hiervoor een oplossing bieden.

Dit onderwerp gaat over het schoolplein als openbare ruimte. De oplossing is gebaseerd op informatie en good practices van diverse scholen en gemeenten.

Oplossing

Aanbevelingen (advies)

 • Spreek gebruikersregels met omwonenden en ouders af waarin helder staat wie gebeld kan worden als er iets is.
 • Stel bij het openbaar maken van een schoolplein een uitgebreid projectplan op met doelen, inrichtings-, financierings- en uitvoeringsplan .

Het openbaar maken van een schoolplein kan alleen samen met andere partijen
Met de gemeente moeten heldere afspraken worden gemaakt over wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo’n overeenkomst tussen de school en de gemeente bevat afspraken over financiën, onderhoud, beheer en aansprakelijkheid. Over het algemeen geldt dat tijdens de openingstijden van de school, de school ook verantwoordelijk is voor het wel en wee op het schoolplein. Zodra de school dicht is kan je spreken van een openbare ruimte, waar primair de gemeente voor verantwoordelijk is.
Een andere partij die u bij het openbaar maken van een schoolplein kan betrekken is de welzijnsinstelling of het sportbuurtwerk. Zij kunnen hun netwerk en de betrokkenheid van buurtbewoners, kinderen, jongeren en ouders vergroten.
U kunt ook de woningcoöperatie erbij betrekken (mogelijk als investeerder) vanuit haar medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de buurt.

Vandalisme en sociale controle
Vandalisme en overlast zijn veelgenoemde redenen om het schoolplein niet openbaar te maken. Meestal wordt dat duidelijk gemaakt met een hekwerk en het bordje "verboden toegang voor onbevoegden”. Overlast tijdens schooltijden kan voorkomen worden door speeltoestellen buiten het zicht van de klaslokalen te plaatsen. Op deze wijze worden leerlingen niet afgeleid door spelende kinderen.

Een levendig schoolplein dat buiten schooltijden gebruikt wordt, kan vandalisme ook tégengaan. Leg in overleg met de omwonenden en ouders enkele gebruiksregels vast. Bijvoorbeeld over de openingstijden of de rommel op het plein. Spreek af wie gebeld kan worden indien er iets mis gaat en wat er na een melding gebeurt. Sociale controle vanuit de buurt levert een bijdrage aan het voorkómen van vandalisme.

Financiering
Door het openbaar maken van een schoolplein wordt de financiering veelal makkelijker dan bij een besloten schoolplein. Mogelijke financiers zijn: de gemeente, woningcoöperatie, lokaal bedrijfsleven (in de vorm van sponsoring en natura) en fondsen (bijvoorbeeld Jantje Beton, Oranje fonds, VSB fonds).

Projectplan
Stel een projectplan op waarin de volgende stappen doorlopen worden:

 1. Stel heldere doelen, hoe ziet het plein er in de ideale situatie uit?
 2. Zoek draagvlak voor het plan en formeer een werkgroep met medestanders.
 3. Stel een overeenkomst op met de gemeente waarin afspraken gemaakt worden over beheer en onderhoud, afschrijving en aansprakelijkheid, aanschafkosten.
 4. Stel een programma van eisen op (betrek hierbij ouders, kinderen, buurtbewoners) waarin aandacht wordt besteed aan:
  - Onderhoud en beheer
  - Aansprakelijkheid en vergunningen
  - Soorten activiteiten
  - Leeftijdsgroep voor wie speelruimte bedoeld is
  - Uitstraling
 5. Maak samen met ouders, kinderen, buurtbewoners en gemeente een ontwerp.
 6. Bedenk vooraf welke mate van participatie gewenst is.
 7. Stel een inrichtingsplan vast.
 8. Stel een financieringsplan op; maak een begroting en geef aan hoe kosten gedekt kunnen worden (fondsen, bijdrage gemeente, schoolbestuur, buurtbewoners).
 9. Stel een uitvoeringsplan op.

 

Let op: Deze oplossing wordt niet getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).

Graag ontvangen we uw feedback over onze artikelen.
Laat uw mening hier achter.

thumbs up
thumbs down

Wet en regelgeving

Hiervoor bestaan geen directe wettelijke eisen, normen en/of cao-afspraken.

Meer info

Jantje Beton
De website van Jantje Beton biedt veel praktische informatie en voorbeelden met betrekking tot de inrichting en openbaarmaking van schoolpleinen.

Een schoolplein voor de buurt
Een schoolplein voor de buurt is een speciale uitgave van Jantje Beton met voorbeelden van projecten en tips over het openstellen van schoolpleinen buiten schooltijden.

Oases in beton
In het boek Oases in beton van Lia Karsten staan aandachtspunten voor een jeugdvriendelijke openbare ruimte. Het is bedoeld voor alle participanten in het ruimtelijk planproces: ontwerpers en beleidsmakers, maar ook politici, en uiteraard ouders, kinderen en jongeren. Het biedt inspiratie: wat zijn de kansen en mogelijkheden in een specifieke wijk? En ook houvast: wat zijn de sterke en zwakke kanten van bepaalde spel- en ontmoetingsplekken, speelaanleidingen en kindvriendelijke routes? Het boek sluit af met kwaliteitscriteria in de vorm van een samenvattende checklist, die in de planvorming gehanteerd kan worden.

Inrichting van een schoolplein
Voor de inrichting van een schoolplein is de publicatie Schoolplein onder de loep van het KVLO aan te bevelen.

Van schoolplein naar buurtspeelplaats
Van schoolplein naar buurtspeelplaats, successen en knelpunten is een brochure uitgegeven door Spectrum Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland.

Praktijkvoorbeelden