Privacy

Om diensten voor u uit te kunnen voeren, heeft Arbocatalogus PO persoonsgegevens van u nodig. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we. Omdat wij waarde hechten aan de bescherming van uw privacy gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om; wij zorgen ervoor dat uw gegevens bij ons veilig zijn. We houden ons hierbij aan geldende privacy regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Klik dan hier.

Wat is de taak van Arbocatalogus PO?

Arbocatalogus PO is een initiatief van de PO-Raad, CNV Onderwijs, AVS, AOb, FvOv en VfPf. Arbocatalogus PO is een onderdeel van het Vervangingsfonds en Participatiefonds en heeft als taak om informatie te verstrekken aan het primair onderwijs over veilig en gezond werken in het primair onderwijs. Om die taak uit te kunnen voeren verwerkt Arbocatalogus PO persoonsgegevens. 

Bij welke diensten van Arbocatalogus PO worden persoonsgegevens verzameld?

 • Personen in staat stellen om vragen/opmerkingen/feedback te maken/geven over de (content van) de website Arbocatalogus PO bij het Arbo Adviescentrum PO. Het volgende wordt daarbij verzameld: naam, e-mailadres, naam organisatie en telefoonnummer.
 • Het tonen van praktijkvoorbeelden die door personen uit de praktijk aan Arbocatalogus PO worden aangeleverd. Het volgende wordt daarbij verzameld: naam, e-mailadres, naam organisatie en telefoonnummer.
 • Personen via een nieuwsbrief informeren over de ontwikkelingen omtrent Arbo-aangelegenheden in het primair onderwijs. Het volgende wordt daarbij verzameld: e-mailadres.

Van wie verwerkt Arbocatalogus PO persoonsgegevens?
Arbocatalogus PO verwerkt persoonsgegevens van de volgende personen:

 • iedereen die door ons geïnformeerd wenst te worden en iedereen met wie Arbocatalogus PO contact heeft, waaronder in ieder geval medewerkers van schoolbesturen in het primair onderwijs die zich bezig houden met Arbo-aangelegenheden, zoals preventiemedewerkers, P&O-medewerkers, directie.

Hoe komt Arbocatalogus PO aan uw persoonsgegevens?
Arbocatalogus PO krijgt de gegevens van u zelf op het moment dat u gebruik maakt van het invullen van een formulier en/of u zich inschrijft voor de nieuwsbrief.

Welke rechtsgronden zijn van toepassing?
Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van onderstaande rechtsgrond:

 • Het verstrekken van informatie en daarbij verzamelen van persoonsgegevens verricht Arbocatalogus PO ten behoeve van het invoeren en in stand houden van bedrijfsgezondheidszorg in het primair onderwijs en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van die zorg. De wettelijke basis hiervoor is artikel 190 Wet op het primair onderwijs en artikel 169 Wet op de expertisecentra waarmee invulling gegeven wordt aan artikel 6 lid 1 onder e van de Algemene verordening gegevensbescherming.
 • Het verstrekken van nieuwsbrieven en het daarbij verzamelen van uw e-mailadres voert Arbocatalogus PO uit op basis van toestemming.

Toestemming voor nieuwsbrief
Eén van de diensten die Arbocatalogus PO aanbiedt is het versturen van een nieuwsbrief. U kunt zich op de website aanmelden voor deze nieuwsbrief door een formulier in te vullen. Bij aanmelding geeft u door uw e-mailadres in te vullen en de betreffende knoppen aan te klikken uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming kunt u het aanmeldformulier niet versturen.

U kunt uw toestemming altijd intrekken door u op onze website af te melden voor de nieuwsbrief.

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen en deze worden ook niet openbaar gemaakt. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij in sommige gevallen dienstverleners in. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Arbocatalogus PO hen voorschrijft.

Cookies
Arbocatalogus PO maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Op onze website gebruiken we functionele en analytische cookies. U leest er meer over in onze cookieverklaring.

Bewaartermijn
Arbocatalogus PO verzamelt uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel van Arbocatalogus PO te bereiken.

 • De contactformulieren met gegevens en praktijkvoorbeelden bewaren we maximaal 2 jaar,waarna deze verwijderd worden.
 • In het geval van de nieuwsbrief bewaart Arbocatalogus PO uw e-mailadres zo lang u ingeschreven staat voor (een van) de nieuwsbrieven.

Beveiliging
Uw gegevens worden door Arbocatalogus PO op een passende manier beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens. Er zijn passende maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten Arbocatalogus PO worden bekeken.

Uw rechten
Als Arbocatalogus PO persoonsgegevens van u verwerkt, dan heeft u onder andere het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen of te verwijderen. Deze rechten worden hier verder toegelicht.

 • Recht op inzage
  U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op correctie van gegevens
  De persoonsgegevens die wij van u verwerken moeten accuraat zijn en blijven. Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens niet meer correct zijn, heeft u het recht ons op te dragen deze te wijzigen. Dit geldt ook als u vaststelt dat de gegevens die wij van u verwerken niet compleet zijn.
 • Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die over u zelf gaan.
 • Het recht op verwijdering
  U kunt aan ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt alleen gebruik maken van dit recht indien:
  - de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doelen waarvoor zij zijn verwerkt;
  - u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken of tegen de verwerking op terechte gronden bezwaar maakt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is);
  - de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  - de persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van Europese of Nederlandse wetgeving.
 • Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht bezwaar te maken tegen het ontvangen van informatie van Arbocatalogus PO. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten. Dat kan in de volgende situaties:
  - u stelt de juistheid van de persoonsgegevens die wij van u hebben ter discussie;
  - de verwerking van uw gegevens is onrechtmatig en u wilt niet dat uw persoonsgegevens worden gewist;
  - beperking houdt in dat de gegevens niet mogen worden verwerkt, tenzij er alleen sprake is van opslag van gegevens;
  - u toestemming heeft gegeven;
  - verwerking gebeurt in verband met een rechtsvordering, de bescherming van rechten van andere personen of om belangrijke redenen van algemeen belang.

Op welke manier kunt u gebruik maken van uw rechten?
Een verzoek voor het gebruik maken van een recht kunt u indienen via [email protected].

Recht van bezwaar
Maakt u bezwaar tegen de (manier van) verwerking van uw persoonsgegevens door Arbocatalogus PO? Neem dan contact met ons op via [email protected].

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Arbocatalogus PO
[email protected]
088 - 837 30 30

Functionaris voor gegevensbescherming
Arbocatalogus PO is onderdeel van het Vervangingsfonds/Participatiefonds en binnen deze organisatie is een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aanwezig.

Wijzigingen
Arbocatalogus PO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 26 april 2022.