Positie van leerlingen in het kader van de arbowet

De Arbowet heeft tot doel om werknemers tijdens hun werk te beschermen tegen veiligheids- en gezondheidsgevaren. Omdat leerlingen en studenten geen werk verrichten vallen zij niet onder de bescherming van de Arbowet.
Tot 1 januari 2007 werd de leerling eigenlijk gezien als een werknemer, die recht had op dezelfde bescherming tegen veiligheids- en gezondheidsgevaren als werknemers. Met de wijziging van de Arbowet per 1 januari 2007 is die bescherming vervallen. Dat wil zeggen dat leerlingen en studenten niet dezelfde rechten en plichten hebben met betrekking tot arbeidsomstandigheden als de medewerkers.

De Arbowetgeving is wél van toepassing als leerlingen/studenten handelingen verrichten die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk. Je kunt hierbij denken aan leerlingen/studenten die in opleiding zijn voor automonteur en werk verrichten in een garage of werkplaats in de school. Een ander voorbeeld is het werken met gevaarlijke stoffen in een laboratorium of scheikundelokaal van de school. Bij dit soort werkzaamheden/activiteiten is de Arbowetgeving wél van toepassing op leerlingen.

In het primair onderwijs zullen de bovengenoemde werkzaamheden niet voorkomen.

Deze beschrijving heeft betrekking op leerlingen en geldt voor alle scholen in het primair onderwijs.

Oplossing

nla

De verplichtingen uit de Arbowet gelden niet voor leerlingen in het primair onderwijs. Het betekent bijvoorbeeld concreet dat als een leerling een ernstig ongeval krijgt (zoals in de klas, op het speelplein of in het gymnastieklokaal) de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) niet gebeld hoeft te worden. Bij ernstige ongevallen van onderwijspersoneel moet dit wél gebeuren.
De Arbowet beschouwt leerlingen feitelijk als ‘derden’. Je moet als school voorkomen dat deze derden op school gezondheidsschade oplopen. Zie ook het onderwerp Bescherming van derden op school.

Het bovenstaande betekent natuurlijk niet, dat de veiligheid en de gezondheid van leerlingen geen aandacht nodig heeft. Naast het voorkomen van menselijk leed zijn er drie redenen om aandacht aan de veiligheid en de gezondheid van leerlingen te blijven besteden:

 1. Het zal de naam van de school niet goed doen als er regelmatig ongevallen plaatsvinden met leerlingen. Wellicht dat (toekomstige) ouders eerder zullen kiezen voor een andere school indien er op een school veel ongevallen plaatsvinden.
 2. Een ongeval verstoort het onderwijs(proces) in de school. Leerlingen en leerkrachten zijn afgeleid. Het komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.
 3. Ongevallen kunnen de school geld kosten. Ouders kunnen eventuele schade aan hun kind trachten te verhalen op de school.

De veiligheid en gezondheid van leerlingen kan op verschillende manieren worden beschermd.

De school en het schoolplein

 • Zorg ervoor dat alle glazen deuren en ramen (althans waar leerlingen gemakkelijk tegenaan kunnen lopen) in de school zijn voorzien van veiligheidsglas. Als leerlingen tegen gewoon glas aan botsen kan glasbreuk ontstaan. Ernstige snijwonden kunnen hiervan het gevolg zijn. Veiligheidsglas voorkomt dit risico.
 • Verwijder zoveel mogelijk objecten aan wanden, waaraan leerlingen zich kunnen verwonden. Als dat niet kan, bescherm deze uitstekende delen dan.
 • Check regelmatig de speeltoestellen op het schoolplein. Zijn ze nog heel? Zijn ze goed verankerd? Zie ook het onderwerp Schoolplein.
 • Zorg voor een veilig speellokaal voor kleuters. Zie ook het onderwerp Speellokalen voor kleuters.

Meubilair en hulpmiddelen

 • Check het schoolmeubilair regelmatig en laat reparaties tijdig uitvoeren. Zie ook het onderwerp Meubilair voor leerlingen.
 • Controleer snoeren van beeldschermen, pc’s en andere elektrische apparatuur regelmatig, zeker bij de stekker. Zie ook het onderwerp Elektrische voorzieningen.

Gedrag en organisatie

 • Maak duidelijke regels voor het gedrag van de leerlingen in de gangen, de algemene ruimten van de school en op het schoolplein. Spreek leerlingen daarop aan. Bestraf onveilig gedrag en beloon goed en veilig gedrag.
 • Voor het geval er toch iets gebeurt, zorg dan dat de school adequaat kan handelen door een goede BHV-organisatie. Zie ook Inrichting van de BHV-organisatie.

Verzekering
Ondanks alle goede maatregelen kunnen er toch ongevallen plaatsvinden. Daarom is het zeer aan te bevelen om een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De ongevallenverzekering vergoedt geneeskundige hulp en tandheelkundige zorg. De verzekering geeft ook een uitkering bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

De aansprakelijkheidsverzekering dekt schadeclaims voor het onrechtmatige handelen van medewerkers ten opzichte van bijvoorbeeld leerlingen en ouders.

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat niet ieder ongeval op een school leidt tot een schadevergoeding. Ter illustratie:

 • Een leerling die struikelt en ongelukkig valt, waardoor (gezondheids)schade ontstaat heeft geen recht op een schadeclaim.
 • Een leerling die struikelt en ongelukkig valt, waardoor (gezondheids)schade ontstaat heeft recht op een schadevergoeding als dit struikelen is veroorzaakt door bijvoorbeeld loszittende vloerbedekking.

Graag ontvangen we uw feedback over onze artikelen.
Laat uw mening hier achter.

thumbs up
thumbs down

Wet en regelgeving

Arbowet

Meer info

Geen

Praktijkvoorbeelden