Melden en registreren van arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen moeten bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) gemeld worden. Sommige ongevallen moeten in een lijst van arbeidsongevallen worden opgenomen.
Bij een ernstig arbeidsongeval moet de werkgever altijd de Nederlandse Arbeidsinspectie inschakelen. De NLA gaat op basis van een melding een ongevallenonderzoek uitvoeren. Sommige ongevallen moeten geregistreerd worden in een lijst. De bedoeling hiervan is vooral om als schoolorganisatie te zien of er bepaalde trends zijn in de aard en de oorzaak van de arbeidsongevallen en dat er op basis van de registratie verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Deze beschrijving gaat over het melden en registreren van arbeidsongevallen van het schoolpersoneel. Ongevallen van leerlingen hoeven niet gemeld te worden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie en niet geregistreerd te worden in een lijst. Vanuit het oogpunt van veiligheid op de school is het registreren van ongevallen waarbij leerlingen betrokken zijn natuurlijk wel van belang.

Oplossing

nla

Arbeidsongevallen
Het gaat hier om ongevallen tijdens het werk in en om de school en tijdens schoolactiviteiten buiten de school, zoals schoolkampen, excursies en schoolreisjes. Ongevallen die medewerkers krijgen tijdens het woon-werkverkeer vallen niet onder het begrip arbeidsongevallen. Ook ongevallen in de privé-sfeer zoals in de woning, tijdens het sporten en in vrije tijd vallen niet onder het begrip arbeidsongeval. Let op: ook arbeidsongevallen van stagiaires en uitzendkrachten moet de werkgever melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).

Meldplicht voor ernstige ongevallen
Op basis van de Arbowet (Artikel 9) is de werkgever van de school verplicht om ernstig ongevallen te melden bij de NLA. Onder ernstige ongevallen wordt verstaan:

  1. Dodelijke ongevallen
  2. Ongevallen die leiden tot een opname in het ziekenhuis. Het gaat hier m.n. om het woordje ‘opname’. Iemand op de polikliniek die in het gips wordt gezet en daarna naar huis mag wordt dus niet opgenomen. Een dergelijk ongeval hoeft dus niet gemeld te worden. Als de gebroken arm meteen geopereerd moet worden en de patiënt moet enkele dagen in het ziekenhuis blijven, dan moet dat ongeval wél gemeld worden.
  3. Ongevallen met blijvend letsel. Dit is vaak een lastige zaak want een in eerste opzicht niet-ernstig ongeval kan op den duur toch leiden tot blijvend letsel. De werkgever dient ook ná verloop van een langere tijd (bijvoorbeeld na enige maanden) een dergelijk ongeval toch te melden bij de NLA.

Melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA): direct telefonisch op dezelfde dag
Een ongevalsmelding moet direct gedaan worden, d.w.z. het liefst per telefoon en nog dezelfde dag. Op het niet-melden van een ernstig ongeval staat een forse boete.
Zorg ervoor dat het binnen de school duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het melden, bijvoorbeeld de directeur of de preventiemedewerker. Leg dit vast in het arbobeleid(splan).

Hier vindt u de contactgegevens van de Nederlanse Arbeidsinspectie voor het melden van een arbeidsongeval.

Overigens kunt u ongevallen met ziekenhuisopname of ongevallen die leiden tot blijvend letsel ook per mail (online meldformulier) aan de Nederlandse Arbeidsinspectie melden. Ernstige ongevallen met kinderen hoeven niet gemeld/geregistreerd te worden aan de NLA. Hoewel niet verplicht, is het aan te raden om alle ongevallen te registreren.

Registreren
Verplichte ongevalsregistraties
De werkgever van de school is verplicht om bepaalde ongevallen te registreren in een lijst van ongevallen. Welke ongevallen moeten in elk geval (wettelijk gezien) geregistreerd worden?

  1. Ongevallen die gemeld zijn aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (dus: dodelijke ongevallen, ongevallen met blijvend letsel en ongevallen die leiden tot een ziekenhuisopname)
  2. Ongevallen die geleid hebben tot een ziekteverzuim van méér dan drie werkdagen

Dit betekent dat als bijvoorbeeld de vakleerkracht gymnastiek zijn enkel verstuikt bij de gymnastiekles op maandagmiddag, en hierdoor dinsdag, woensdag en donderdag ziek thuis blijft, er nog geen sprake is van een ongeval dat geregistreerd moet worden. Pas als in het voorbeeld de leerkracht ook nog eens de vrijdag thuis blijft, dan is er pas sprake van een ongeval dat geregistreerd moet worden.

We raden u aan om alle ongevallen, ook met een verzuim van minder dan vier werkdagen, te registreren.

Wat registreren per ongeval?
Bij ieder ongeval moet u tenminste de datum en de aard van het ongeval aangeven. Voor het overige bent u vrij om een format te kiezen voor uw ongevalsregistratie.
U kunt ook andere zaken opnemen, zoals het tijdstip van het ongeval, de plaats en de functionaris die bij het ongeval betrokken was zonder daarbij de naam van de functionaris te noemen. Zie een voorbeeld van een registratieformulier bij de tab Meer info.

Registratie niet verplicht vanuit de wet, maar wel zinvol voor de school
Allerlei andere ongevallen kunt u natuurlijk ook in deze lijst opnemen, maar dat is wettelijk niet verplicht. De gedachte achter een ongevalsregistratie is natuurlijk dat u als werkgever een beter overzicht hebt van de risico’s in de school. Bepaalde trends uit de ongevalsregistratie moeten leiden tot verbeteringen van de werkplek of de werkplekomgeving. Vanuit het oogpunt van veiligheid op de school is het registreren van ongevallen waarbij leerlingen betrokken zijn natuurlijk ook van belang.

Trends in ongevallen kunnen de basis vormen voor te nemen maatregelen die opgenomen worden in het plan van aanpak. Ook hier geldt dat duidelijk moet zijn wie dit ongeval registreert. Het ligt voor de hand om de preventiemedewerker óf de arbocoördinator hier verantwoordelijk voor te maken. Ook deze taak legt u vast in het arbobeleid(splan).

Samenvatting van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het melden en registreren van ongevallen 

Graag ontvangen we uw feedback over onze artikelen.
Laat uw mening hier achter.

thumbs up
thumbs down

Wet en regelgeving

Arbowet

  • Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten, Artikel 9

Meer info

Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)
Informatie van de Nederlandse Arbeidsinspectie over het melden van arbeidsongevallen

 

VOORBEELD ongevallenregistratie

Ongevallenregistratieformulier Medewerkers (intern gebruik)

Naam getroffene: ………………………………………………………………….….………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………....

Postcode en plaats: ……………………………….……………………………………...………….

Getroffene is: Werknemer / stagiair / uitzendkracht / anders namelijk * .…………..…….………

Plaats van het ongeval: ………………………………………………………………………........…

Datum en tijdstip ongeval: ………………………..………………………………………….............


Afhandeling:
1. politie ingeschakeld aangifte gedaan: ja / nee*

2. melding Nederlandse Arbeidsinspectie, datum …….............

3. psychische opvang nazorg: ja / nee*

Korte beschrijving van het ongeval:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Oorzaken van het ongeval:

1. ………….................................................................................

2. ………….................................................................................

3. …….................................................................................……

Welke acties worden ondernomen om herhaling van zo’n ongeval in te voorkómen

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Plaats………………………………… Datum……………………………….

Naam…………………………………. Handtekening………………………..

Praktijkvoorbeelden