Kinderen met veiligheidsbril

Wat doet de preventiemedewerker op school

Schoolbesturen zijn verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Om dit te waarborgen moeten zij  minstens één preventiemedewerker hebben aangewezen. De rol van de preventiemedewerker is vastgelegd in de cao en de Arbowetgeving. Toch is er in de praktijk vaak onduidelijkheid over de taken. Daarom brengen we in dit artikel de taken én de voordelen van een preventiemedewerker nog eens onder de aandacht.

Veilige en gezonde werkomstandigheden

De preventiemedewerker en het schoolbestuur zorgen samen voor goede arbeidsomstandigheden. Zo helpt de preventiemedewerker mee om de werkomgeving en de werkomstandigheden in de school gezond en veilig te houden. De preventiemedewerker geeft daartoe advies over arbozaken aan collega's en aan de schoolleider. Ook weet hij of zij welke specifieke risico’s er bestaan op school en kan zich inleven in de situatie van zijn of haar collega’s.

Wettelijke en aanvullende taken van de preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft verschillende taken. Een aantal daarvan zijn verplicht, omdat ze zijn vastgelegd in de wet en de cao. Daarnaast kan de preventiemedewerker aanvullende taken op zich nemen, zodat extra wordt ingezet op het voorkomen van verzuim. Hoe veiliger en gezonder de schoolomgeving, hoe minder verzuim.

Wettelijke taken:

  • (mede)opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • opstellen van een rapport met daarin de uitkomsten van de RIE
  • uitvoeren van de uit de RI&E voortvloeiende maatregelen
  • adviseren en informeren van en nauw samenwerken met de PMR over te nemen en genomen maatregelen
  • vraagbaak zijn voor collega’s over (de uitvoering van het) Arbobeleid op school.

Tijdig signaleren risicofactoren in de praktijk

Daarnaast kan de preventiemedewerker de ‘oren en ogen’ zijn van de school waar het gaat om arbeidsomstandigheden en gezond werken. Dit kan door hem of haar te vragen om ook de voortgang van de uitvoering van het arbobeleid, de RI&E en Plan van aanpak te bewaken. Dit kan via evaluaties, maar ook informeel: als de preventiemedewerker omgevingsbewust is en goed weet wat er speelt, kan hij of zij risicofactoren tijdig signaleren.

Gesprekspartner bij het opstellen van Arbobeleid

Daarnaast adviseren wij u schoolbesturen om de preventiemedewerker(s) te betrekken bij het opstellen van het Arbobeleid van het schoolbestuur. De preventiemedewerker kent het reilen en zeilen van de organisatie goed en is daarmee de aangewezen gesprekspartner waar het gaat om preventie en preventief beleid. Daarmee is de preventiemedewerker een belangrijke schakel in het voorkomen van verzuim.

Rol schoolbestuur

Om de taken goed te kunnen uitvoeren moet de preventiemedewerker hierin gefaciliteerd worden door het schoolbestuur.

Om te beginnen bent u als werkgever verplicht minstens één preventiemedewerker te benoemen. Wanneer u minder dan 25 mensen in dienst heeft mag u deze rol zelf vervullen. De (G)MR heeft instemmingsrecht over de benoeming van de preventiemedewerker en over de plaats van de preventiemedewerker in de schoolorganisatie. Verder moet u ervoor zorgen dat de preventiemedewerker zijn/haar werk op een onafhankelijke en zelfstandige wijze kan uitvoeren, dat hij/zij wordt beschermd tegen benadeling en dat de preventiemedewerker naar behoren is toegerust voor de uitvoering van de preventietaken. Dit laatste betekent dat u zorgt dat er bijvoorbeeld voldoende tijd is voor de taken en dat er geld is om de juiste trainingen te volgen.

Trainingen en (online) bijeenkomsten voor preventiemedewerkers

Bent u preventiemedewerker en wilt u meer handvatten om uw taak goed uit te voeren? VfPf biedt verschillende online trainingen aan voor preventiemedewerkers. Bekijk de agenda.

Ook biedt VfPf trainingen aan om Arbomeester, het branche gecertificeerde instrument om de RIE uit te voeren, te leren kennen en gebruiken. Kijk in de agenda voor de data waarop de trainingen zijn, u kunt zich meteen inschrijven.  

Preventiemedewerkers
“Een preventiemedewerker die wordt gefaciliteerd bij de uitvoering van zijn of haar taken en die goed weet wat er in de organisatie en onder de medewerkers speelt op het gebied van veiligheid en gezondheid, kan een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van verzuim.“