pexels-fauxels-3184418

Samenwerking schoolbesturen met RI&E

temp-image-author-1 JPG

Door de commissie wordt in opdracht van de gezamenlijke besturen de opdracht gegeven om een of meerdere RI&E’s uit te voeren. De commissie regelt via de Preventiemedewerker dat diverse medewerkers (bijvoorbeeld BHV’er, MR-lid, teamleden in onder- en bovenbouw) op de school de lijsten uit de Arbomeester invullen. De functionarissen van het bestuur in Rotterdam worden ingezet bij het bestuur Alblasserdam/Zwijndrecht, en omgekeerd. In een gezamenlijk overleg op de school worden de diverse lijsten centraal samengevoegd. Deze uitkomsten dienen als leidraad op de dag dat de commissie op de school komt.

De twee schoolbesturen (in Rotterdam en Alblasserdam/Zwijndrecht) hebben afgesproken de Risico Inventarisatie &Evaluaties (RI&E’s) bij elkaar af te nemen. Deze besturen hebben gezamenlijk 40 scholen. Er is een commissie geformeerd van 2 ervaren P&O functionarissen, 2 ervaren bouwkundig adviseurs en een medewerker voor de secretariële ondersteuning.

Deze commissie verricht i.h.k.v. de uitvoering van de RI&E onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Plannen en coördineren van de RI&E’s;
 • Aansturen van de Preventiemedewerkers op de betreffende scholen;
 • Opstellen van het concept plan van aanpak;
 • Informeren van team/MR na afronding van de RI&E d.m.v. een powerpointpresentatie.

Proces:

Op de dag van het bezoek is er een algemene gezamenlijke start, waarbij de directeur in grote lijnen iets over de school vertelt (leerlingen aantal, populatie, bouwkundige staat, aantal lokalen, ed.). Daarna wordt vervolgens de directie en een teamafvaardiging (ob, mb/bb) geïnterviewd n.a.v. de vragenlijsten. Er ontstaat een open gesprek met alle “problemen” en/of oplossingen op korte en lange(re) termijn. Het 5 W model (Willen, Weten, Wegen, Werken en Waken) doet zijn werk!

Tegelijkertijd lopen de bouwkundigen door het hele gebouw en stellen mede aan de hand van de vragenlijsten vast wat er goed is en wat niet (lekkages, vuile toiletten, scheuren in de muur, opgeruimde magazijnen, veilig opgeborgen schoonmaakmiddelen, elektra-aansluitingen, gebreken aan speeltoestellen enz. Na ruim 2 uur wordt de ochtend/middag afgesloten met een eerste, mondelinge conclusie van de RI&E-commissie.

Later volgt een uitgebreide rapportage (concept Plan van Aanpak), ondersteund door foto’s van de genoemde zaken (en een PowerPoint Presentatie die gebruikt kan worden bij een bespreking van het verslag met het team/de MR). 

In overleg met de directeur en met instemming van de MR wordt het definitieve plan van aanpak vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Arbodienst.

De Preventiemedewerkers (bij deze besturen heeft iedere school een Preventiemedewerker) beheren in de tussentijd de RI&E en houden het Plan van Aanpak actueel.

Na twee jaar wordt door de leden een tussenrapportage op de school uitgevoerd. Hierbij wordt iedereen op de hoogte gebracht van de gang van zaken. Wat is opgelost? Wat dient nog te gebeuren? Wat dient te worden bijgesteld?.

Ieder commissielid doet dit op een school van zijn eigen bestuur (om praktische redenen)

Voordelen:

 • Ter zakenkundige inbreng en adviezen van ervaren P&O’ers op personeelsgebied en bouwkundigen op huisvestingsgebied;
 • Je staat dicht bij de mensen op de school omdat je ze bij de uitvoering en afronding van de RI&e betrekt;
 • De rapportage en het Plan van Aanpak wordt een “levend document” omdat het hun eigen school-, werk- en leeromgeving betreft, die altijd wel ergens kan worden verbeterd en zodoende prettiger wordt.

Nadeel:

Voor kleinere schoolbesturen is het i.v.m. gebrek aan deskundigheid wellicht moeilijk om een dergelijke commissie te formeren. Gelet op het geringe aantal scholen bij een kleiner schoolbestuur is het lastig als commissie om ervaring op te doen bij het uitvoeren van de RI&E’s.

Niettegenstaande het bovengenoemde is het voor gemotiveerde teams mogelijk om e.e.a. uit te voeren; elke school heeft wel een P&O-er (de directeur), op elke school is wel een bouwkundige te vinden (al is het maar iemand van het bedrijf dat de klussen uitvoert) en op elke school kunnen de vragenlijsten al dan niet digitaal worden ingevuld en samengevoegd. Samenwerking met een ander bestuur, hoe klein ook, is een kwestie van Willen. Het gaat om die eerste W uit het model, de rest volgt vanzelf.

Tips:

 • Stel per school een preventiemedewerker aan. Deze kan het proces begeleiden en bewaken en kan de directie prima adviezen geven m.b.t. onderhoud en arbeidsomstandigheden.
 • Gebruik de digitale Arbomeester. Dit is een branche RI&E voor het Primair Onderwijs en maakt deel uit van de CAO.
 • Laat je scholen in het gebruik van de Arbomeester zodat je goed uit de voeten kan met het medium.
 • Door de rapportage en het Plan van Aanpak te bespreken wordt voor iedereen duidelijk hoe de school werkt aan veiligheid, gezondheid en welzijn, zodat de school kan zijn/worden tot wat ze moeten zijn: een veilige en gezonde leer- en werkplek.

* Deze praktijkervaring maakt geen onderdeel uit van de Arbocatalogus PO. De Redactieraad van de Arbocatalogus PO, de PO-raad en de bonden zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gepresenteerde praktijkervaring. Lees voor meer informatie de disclaimer.


Heeft u ook een ervaring die u wilt delen?
Vertel het ons!