Gezondheid ACPO PAGO PMO

Wat is het verschil tussen een PAGO en een PMO?

Er ontstaat vaak wat verwarring over, omdat de termen  PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidsdeskundig Onderzoek) en PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) nogal eens door elkaar gebruikt worden. Beide zijn medische onderzoeken bedoeld voor werknemers, alleen de PAGO is opgenomen in de Arbowet en moet voldoen aan een aantal regels. Bij een PMO gaat het niet alleen om onderzoek naar de bescherming van de gezondheid, maar dient het ook preventief te werken. 

Met de uitkomsten van een PMO weet de werknemer wat de risico’s zijn voor zijn/haar gezondheid. Wat hij of zij moet doen of laten, om de gezondheid te beschermen en te verbeteren indien nodig, en om verzuim in de toekomst te voorkomen. Bij een PMO is er ook meer verdieping voor de lichamelijke en geestelijke conditie en levensstijl van de medewerkers. Deze zaken zijn erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren in het werk. Het PMO is uitgebreider dan een PAGO, de uitkomsten hiervan helpen de werkgever nóg beter bij het invullen van het preventief beleid en helpt de medewerker bij het nemen van eigen regie op de gezondheid en daarmee zijn of haar toekomstige inzetbaarheid.

PAGO: Het onderzoeken van het effect van werk op de gezondheid met als doel de gezondheid te beschermen (op de arbeidsrisico’s).
PMO: Onderzoeken van het effect van de gezondheid op werk met als doel inzicht te verkrijgen in de inzetbaarheid, nu en in de toekomst.

 

Is het PAGO of een PMO verplicht?

Elke werkgever met 1 of meer medewerkers is minimaal verplicht het PAGO aan te bieden en de kosten van dit onderzoek ook geheel te vergoeden. Medewerkers zijn niet verplicht aan het PAGO deel te nemen. Het aanbieden van een PMO is een keuze.

Er zijn geen wettelijke verplichtingen over de frequentie van het aanbieden van het PAGO of een PMO, tenzij anders beschreven staat in de cao. Als er echter niets beschreven staat zoals in de cao van het Primair Onderwijs, mag de werkgever zelf vaststellen hoe vaak dit onderzoek wordt aangeboden. Veel organisaties kiezen ervoor dit onderzoek twee- of driejaarlijks aan te bieden vanwege het preventieve karakter en wisselingen in het personeelsbestand.

“De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.” (Arbowet artikel 18)

 

De rol van de P(G)MR bij het PAGO of een PMO

Het is belangrijk dat de p(g)mr haar in de Arbowet vastgelegde rol ook daadwerkelijk kan invullen. Daarom is de betrokkenheid van de p(g)mr bij het PAGO of een PMO essentieel omdat deze voortkomt uit de wettelijke taak voor de p(g)mr bij het arbobeleid, het daaruit voortvloeiend opstellen van de RI&E en de controle op de uitvoering van het daarop gebaseerde Plan van aanpak. De uitkomst van het PAGO of een PMO is een belangrijke bron van informatie voor de p(g)mr om het arbobeleid verder vorm te geven en de veiligheid en gezondheid van werknemers verder te optimaliseren.

Wie bepaald de inhoud van het PAGO of een PMO?

De inhoud van het PAGO moet passend zijn bij de situatie op de werkvloer. De bedrijfsarts adviseert over de inhoud van het PAGO aan de hand van de verschillende functies en de risico’s binnen de organisatie. Een goed uitgevoerde RI&E geeft inzicht in de risico’s en helpt daarom bij het bepalen van de inhoud van het PAGO. Dit zijn de minimale vereisten waaraan het PAGO moet voldoen. Bij een PMO beslist de werkgever samen met de p(g)mr over de inhoud van het PMO en bepaald de mate van uitbreiding van het onderzoek boven op de verplichte onderzoeken zoals deze zijn vastgesteld bij het PAGO. 

Waaruit bestaat het PAGO of een PMO?

Het PAGO of een PMO bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Online vragenlijsten over de gezondheid 
  • Online vragenlijsten over de werkomstandigheden en- omgeving
  • Biometrisch onderzoek zoals bijvoorbeeld het berekenen van de Body Mass Index (BMI) en meten van de bloeddruk
  • Een fysiek onderzoek waarbij extra aandacht is voor de specifieke gezondheidsrisico’s die een beroep met zich meebrengt. Daarnaast is leefstijl (eten, bewegen, roken en drinken) een punt van aandacht. Ook kan worden vastgesteld of er sprake is van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
  • Persoonlijk advies waarin de resultaten van het PAGO allereerst met de werknemer worden besproken. Het rapport over de gezondheid van de medewerker wordt vergeleken ten opzichte van een groep identieke mensen. Samen met een persoonlijk verbeterplan of een doorverwijzing naar een coach of specialist kan de medewerker de gezondheidsrisico's zoveel mogelijk beperken en zorg dragen voor zijn/ haar inzetbaarheid.

Welke informatie ontvangt de werkgever uit het PAGO of een PMO?

De werkgever ontvangt vanaf 15 deelnemers een geanonimiseerde organisatierapportage. Hierin staan nooit persoonlijke gezondheidsgegevens. Het geeft een goed beeld van de gemiddelde gezondheid van de organisatie. Dit levert concrete input voor het arbobeleid c.q. gezondheids- of duurzame inzetbaarheidsbeleid. Ook kunnen de uitkomsten vertaald worden naar concrete maatregelen in het Plan van Aanpak van de RI&E.

Het PAGO of een PMO, kans of verplichting?

De kosten van het PAGO of een PMO verschillen per onderzoek. Wat onderzocht wordt is vooral afhankelijk van de doelstellingen van de organisatie, de risico’s en het budget.  Maar, wetende dat een zieke medewerker al snel honderden euro’s euro per dag kost, er door het lerarentekort vaak geen vervanging te vinden is, daardoor de continuïteit van het onderwijs onder druk kan kom te staan en er met een preventief onderzoek mogelijke langdurige uitval voorkomen kan worden, dan is investeren in het PAGO of een PMO natuurlijk altijd zinvol.

In de Arbocatalogus PO vindt u het PAGO terug onder het thema Arbobeleid - organisatie van arbozorg. Omdat een PMO geen wettelijke verplichting is, komt deze niet voor in de Arbocatalogus PO.

 

Heeft u vragen over Arbocatalogus PO, RI&E, Arbomeester, Arbowetgeving of andere arbozaken? 

Blijf er niet mee zitten. Bel 088 - 837 30 30 (menu 2) of mail naar [email protected]. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.