ACPO Arbeidsomstandigheden

Voorkomen en handelen bij arbeidsongevallen op school

Wat als uw schoolorganisatie te maken krijgt met een arbeidsongeval?

Wanneer we luisteren naar scholen in de regio, komen soms situaties aan het licht die ons met de neus op de feiten drukken. Misschien denkt u dat het bijhouden van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak niet zo’n haast heeft… totdat het onverwacht misgaat.

Stelt u zich eens voor: uw schoolorganisatie krijgt te maken met een arbeidsongeval. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk die (vrijwel) onmiddellijk leidt tot gezondheidsschade met verzuim tot gevolg of zelfs de dood.

Arbeidsongevallen moeten volgens de wet binnen 24 uur door de werkgever aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) worden gemeld als:

  • Een betrokken medewerker in het ziekenhuis wordt opgenomen.
  • Er sprake is van blijvend letsel.
  • (In het ergste geval) De medewerker overleden is als gevolg van het ongeval.


De arbeidsinspectie kan u vragen om een diepgaand onderzoek naar de toedracht van het ongeval in te stellen. De uitkomst hiervan moet worden gerapporteerd. Op basis van alle bevindingen vraagt de Arbeidsinspectie om een verbeterplan om herhaling van dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Deze materie is complex en vereist juridische kennis. Als werkgever kunt u dit niet alleen oplossen. Vraag hulp en laat u bijstaan door een veiligheidsexpert en een advocaat, bijvoorbeeld van uw aansprakelijkheidsverzekeraar of werkgeversorganisatie.
 

Voorkomen is beter dan genezen
Begin bij de basis: de RI&E. Neem deze serieus en houd het Plan van Aanpak actueel. Besteed continu aandacht aan (veranderde) arbeidsomstandigheden en communiceer hierover!

Informeer uw medewerkers, zodat ook zij begrijpen waar arbo op school over gaat en zich medeverantwoordelijk voelen.

Zorg ook voor een goede registratie van:

  • Alle gemelde arbeidsongevallen.
  • Ongevallen die hebben geleid tot meer dan 3 dagen verzuim.

Registreer ten minste de datum en aard van het ongeval. Werknemers mogen deze informatie inzien. Evalueer jaarlijks deze registratie, neem maatregelen, informeer uw medewerkers en stel zo nodig het beleid bij.

En als er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch iets gebeurt, verlies dan vooral het slachtoffer, uw medewerker, niet uit het oog. Betrokkenheid vanuit school en aandacht voor de persoon dragen positief bij aan herstel en terugkeer naar werk!

Lees hier verder over het melden en registreren van arbeidsongevallen

 

Ook op de site van de Nederlandse Arbeidsinspectie kunt u meer informatie vinden: