Vetrouwenspersoon

Grensoverschrijdend gedrag en een veilige werkomgeving

Op 1 februari 2024 is het onderzoeksrapport naar grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep verschenen Sinds #MeToo wordt er in de media veel aandacht besteed aan allerlei vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Hoe kan een werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving?


Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dat gaat verder dan het naleven van de wettelijke verplichtingen, maar het laat zien dat u als werkgever daadwerkelijk proactief actie onderneemt tegen ongewenst gedrag en streeft naar een veilige werkomgeving voor alle werknemers.


Vertrouwenspersoon: wetsvoorstel
Er ligt op dit moment een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer dat het recht van werknemers op een vertrouwenspersoon en de plicht van werkgevers om deze aan te stellen, regelt. Kort samengevat houdt het wetsvoorstel in dat iedere werkgever met meer dan 10 werknemers na invoering van de wet verplicht is om een interne of externe vertrouwenspersoon aan te wijzen, die als taak heeft het opvangen, begeleiden en adviseren van de werknemer en deze zo nodig doorverwijzen naar een professionele hulpverlenende instantie.


Daarnaast wordt de vertrouwenspersoon belast met het signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid en het geven van gevraagd en ongevraagd advies hierover aan de werkgever, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Dit advies is niet langer vrijblijvend. De werkgever moet de vertrouwenspersoon, zo snel mogelijk na het gegeven advies, informeren wat hij met het advies gaat doen en eventueel toelichten waarom van het advies wordt afgeweken, aldus het wetsvoorstel.


De vertrouwenspersoon dient tot slot jaarlijks een verslag uit te brengen over zijn of haar bevindingen aan de werkgever, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Kortom, een duidelijk takenpakket, waarbij ook de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging actief betrokken is.